DEKLARACJE, WNIOSKI itp.

Deklaracja zapisu dziecka na religię/etykę

Rodzice składają deklaracje w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9) lub w sekretariacie uczniowskim (ul. Limanowskiego 9).
Deklaracja może być zmieniona na nową w dowolnym momencie.

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Zajęcia WDŻ realizowane są w klasach starszych.
Rodzic ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach.
Pisemną rezygnację na dany rok szkolny składa się w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9) lub w sekretariacie uczniowskim (ul. Limanowskiego 9).

Zmiana haseł Librus Synergia

Nowe hasła Librus Synergia można otrzymać w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9).
Hasła odbiera osobiście jeden z rodziców, za okazaniem dowodu tożsamości.
Osoby trzecie mogą odebrać hasła wyłącznie za upoważnieniem potwierdzonym notarialnie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu nauki

Dyrektor Szkoły lub upoważniony pracownik administracji wydaje zaświadczenie o pobieraniu nauki na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego), złożony w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9) lub w sekretariacie uczniowskim (ul. Limanowskiego 9).
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wniosek o wydanie opinii lub informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole

Rodzic (opiekun prawny) ucznia ma możliwość uzyskania:
1. Opinii o sytuacji dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego (do przedstawienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej);
2. Opinii o sytuacji dziecka starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (do przedstawienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej);
3. Informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole (w każdym innym celu).
Sporządzenie opinii lub informacji wymaga postępowania wyjaśniającego i jest sprawą szczególnie skomplikowaną w rozumieniu k.p.a.
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wniosek o wydaniu duplikatu legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły wskazany w załączonym powyżej druku.
Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty/przelewu i fotografią należy złożyć w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9) lub w sekretariacie uczniowskim (ul. Limanowskiego 9).
Gotowy duplikat należy następnie odebrać w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9).

Wniosek o wydaniu duplikatu świadectwa szkolnego

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły wskazany w załączonym powyżej druku.
Wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty/przelewu należy złożyć w sekretariacie dyrektora (ul. Jeziorna 5/9) lub w sekretariacie uczniowskim (ul. Limanowskiego 9).