Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.sp103.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  2. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  4. Brak jest możliwości ustawienia strony z wykorzystaniem kontrastów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.

Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona jest tworzona z wykorzystaniem otwartych technologii – WordPress zgodnych z wytycznymi W3C dotyczącymi dostępności cyfrowej WCAG 2.1 na poziomie AA zapewniając bardzo dobre wyniki w zautomatyzowanych testach dostępności takich jak ten udostępniony na stronie European Internet Inclusion Initiative.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Wiśniewski sp103@edu.um.warszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Dostępność architektoniczna

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]


Budynek Szkoły Podstawowej nr 103 im Bohaterów Warszawy 1939-1945,
ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa

Główny adres siedziby Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945. W budynku znajduje się sekretariat dyrektora. W budynku prowadzone są zajęcia dla klas I-III i oddziału przedszkolnego.

Sposób dojazdu

Dojście piesze od ul. Powsińskiej lub od ul. Gołkowskiej, wzdłuż ul. Bonifacego i ul. Jodłowej (wejście główne od ul. Jodłowej). Przejścia dla pieszych przy ul. Powsińskiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Przejścia dla pieszych na ul. Gołkowskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przy wejściu na teren szkoły (głównym wejściem) zamontowane są barierki oddzielające chodnik od ulicy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Goraszewska 02 (kierunek Dw. Centralny: 131; kierunek Chomiczówna: 180)

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się wzdłuż Jeziorka Czerniakowskiego przy ul. Jeziornej (około 100 metrów od głównego wejścia na teren szkoły).

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejścia do budynku i strefa obsługi

Wejście główne do budynku od ul. Jeziornej (oznakowane jako „A”). Przy wejściu zamontowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość dostępu do budynku szkoły trzema alternatywnymi wejściami „B” i „C” od ul. Jeziornej przez tzw. patio oraz przy boisku szkolnym „D”. Wejścia te nie posiadają barier architektonicznych w postaci schodów.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze. Dostęp do sekretariatu dla osób poruszających się na wózku możliwy jest przez główne wejście „A” oraz dwoma wejściami alternatywnymi „B” i „C”.

Wszystkie wymienione wejścia pełnią rolę ewakuacyjną. W budynku rozmieszczone są plany ewakuacyjne z oznaczonymi drogami. Budynek otoczony chodnikiem, lub utwardzonym terenem z wyjątkiem fragmentu łączącego bramę kuchenną (od ulicy Kąpielowej) z wejściem głównym (od ulicy Jodłowej).

Nawierzchnia korytarzy i sal danego poziomu budynku usytuowana jest na jednolitej wysokości z wyjątkiem:
– na połączeniu korytarza parteru oraz korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej znajduje się kilkustopniowy spadek poziomu,
– na połączeniu korytarza 1 piętra oraz korytarza prowadzącego do stołówki znajduje się kilkustopniowy spadek poziomu.

Budynek szkoły wielokondygnacyjny – trzypoziomowy (parter, piętro 1, piętro 2) z pomieszczeniami technicznymi częściowo umieszczonymi poniżej poziomu gruntu.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( z wyłączeniem podjazdu przy wejściu głównym).

W holu szkoły znajduje się wideodomofon umożliwiający kontakt z większością sal lekcyjnych (lista numerów wewnętrznych wywieszona obok urządzenia).

Przy wejściu głównym w godzinach zajęć lekcyjnych pełniony jest dyżur. Osoba dyżurująca jest oddelegowana do udzielania informacji.

W budynku znajdują się  dwa piony klatek schodowych, umiejscowione na krańcach budynku (na wysokości wejścia głównego oraz sali gimnastycznej).

Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.

Budynek nie jest wyposażony w parking zarówno dla pracowników jak i petentów.

Na teren szkoły może wejść osoba w towarzystwie psa asystującego.

Szkoła nie dysponuje możliwością tłumaczenia języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

W budynku brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.


Budynek Szkoły Podstawowej nr 103 im Bohaterów Warszawy 1939-1945,
ul. Limanowskiego 9, 02-943 Warszawa (dodatkowa lokalizacja)

W dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 znajduje się sekretariat uczniowski. W budynku prowadzone są zajęcia dla klas IV-VIII.

Sposób dojazdu

Dojście piesze od ul. Powsińskiej lub od ul. Gołkowskiej, wzdłuż ul. Limanowskiego, (wejście główne od ul. Limanowskiego). Przejście dla pieszych przez ul. Powsińską po kładce nad ulicą (brak windy). Przejścia dla pieszych na ul. Gołkowskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Najbliższe przystanki autobusowe: Limanowskiego 02 (kierunek: Ursynów Zach. 185 kierunek Dw. Centralny: 131; kierunek Chomiczówna: 180)

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych w najbliższej okolicy budynku.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejścia do budynku i strefa obsługi

Wejścia główne do budynku od ul. Limanowskiego (oznakowane jako „A” i „A1”). Do wejścia w budynku prowadzą schody – brak podjazdów lub urządzeń dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość dostępu do budynku szkoły czterema alternatywnymi wejściami tj.: klatką schodową we wschodniej części budynku „B”,  od strony patio „C”  oraz przez salę gimnastyczną „D” i „E”. Wszystkie wejścia do budynku szkoły posiadają bariery architektoniczne w postaci schodów.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze jednak ze względu na jego usytuowanie, dostęp do pomieszczenia możliwy jest wyłącznie po schodach.

Wszystkie wymienione wejścia pełnią rolę ewakuacyjną. W budynku rozmieszczone są plany ewakuacyjne z oznaczonymi drogami.

Budynek otoczony chodnikiem.

Nawierzchnia korytarzy i sal danego poziomu budynku usytuowana jest na jednolitej wysokości z wyjątkiem:

– na połączeniu korytarza parteru oraz korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej znajduje się kilkustopniowy spadek poziomu.

Budynek szkoły wielokondygnacyjny – czteropoziomowy (przyziemie (-1), parter, piętro 1, piętro 2).

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym w godzinach zajęć lekcyjnych pełniony jest dyżur. Osoba dyżurująca jest oddelegowana do udzielania informacji.

W budynku znajdują się dwa piony klatek schodowych.

Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.

Budynek nie jest wyposażony w parking dla pracowników i petentów.

Na teren szkoły może wejść osoba w towarzystwie psa asystującego.

Szkoła nie dysponuje możliwością tłumaczenia języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

W budynku brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego