„MAŁY” SAMORZĄD


ROK SZKOLNY 2021/2022

”Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,
a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.”

                                                                                                                         Janusz Korczak

W konkursie wzięło udział 5 klas. Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego przydzielili punkty za poszczególne kryteria zawarte w regulaminie konkursu:
Klasa 2b-37,5
Klasa 1a-40,5
Klasa 3a-43,5
Klasa 3c-49
Klasa 3b-50
Wszystkim klasom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie ciekawych propozycji na zdrową przekąskę.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników.

Ela Kozioł
Paulina Bagińska

KARNAWAŁOWE ZABAWY

pokaz muzyczno- taneczny

Z okazji trwającego karnawału zapraszamy uczniów i uczennice klas I-III do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Zachęcamy do nagrania filmu z Waszym występem. Może to być piosenka, taniec, występ z playbacku. Możecie wystąpić indywidualnie lub w grupie.

Dla odważnych przewidujemy nagrody! 🙂

Wasze filmy prześlemy wychowawcom klas. Będziecie mogli je obejrzeć wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy. Będzie to namiastka występu przed publicznością, na który obecnie niestety nie możemy sobie pozwolić.
Nagrania występów należy przesłać do 17.03.2022r.
Cele zabawy:
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
• wpływanie przez sztukę na wrażliwość estetyczną, postawy, obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę ich wzajemnego współżycia;
• integracja uczniów.
Tematyka:
prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej
(od muzyki klasycznej do nowoczesnej).
Zasady uczestnictwa:
• uczestnikami są uczniowie z klas I-III;
• uczniowie mogą występować indywidualne lub grupowo;
• KARNAWAŁOWE ZABAWY to pokaz muzyczno-taneczny;
• każdy wykonawca powinien przygotować film ze swoim występem, który należy przesłać do organizatorów:
paulina.baginska@sp103.pl
lukasz.szydlik@sp103.pl
Ocena:
Występy nie podlegają ocenie. Liczy się dobra zabawa! Dla każdego uczestnika przewidujemy nagrodę.
Liczymy na Waszą kreatywność.
POWODZENIA!


Konkurs fotograficzny „Ptaki i inne zwierzęta witają wiosnę”
I. Organizator konkursu
Mały Samorząd Uczniowski
(Paulina Bagińska, Łukasz Szydlik)
II. Cel konkursu
– kształtowanie postaw proekologicznych
III. Uczestnicy konkursu
Uczniowie klas I- III
Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres paulina.baginska@sp103.pl lub łukasz.szydlik@sp103.pl
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 fotografię.
3. W e- mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:
– imię i nazwisko
– klasa
– tytuł fotografii
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 1 kwietnia 2022r.
5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii oraz wizerunku zwycięzców na Facebooku oraz stronie SP103.
Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie Jury.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie
i trzecie miejsce.
4. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje
podczas obrad.
5. Prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi w kwietniu 2022r.
VII. Postanowienia końcowe
1. Każdy z nagrodzonych w Konkursie otrzyma karmnik i zobowiąże się do dokarmiania
ptaków zimą. Będzie to umowa honorowa.

 

WALENTYNKI

Walentynki to dobra okazja, aby okazać sympatię ulubionemu koledze lub ulubionej koleżance. Uczniowie i uczennice naszej szkoły mieli możliwość przekazać taką informację poprzez pocztę walentynkową.

POMYSŁY NA SZKOŁĘ

Przedstawiciele MSU po przeprowadzeniu rozmów z kolegami i koleżankami ze swoich klas stworzyli plakaty z pomysłami na szkołę.


Zadanie nr 1

            Pierwszym zadaniem przedstawicieli oraz przedstawicielek, jak również ich zastępców oraz zastępczyń jest rozmowa z kolegami i koleżankami na temat ich pomysłów na szkołę.

Każdy uczeń i uczennica mają możliwość uczestniczyć w życiu szkoły poprzez aktywny udział w proponowanych działaniach oraz współtworzenie projektów i proponowanie swoich pomysłów. Zadaniem ww. osób jest zebranie tych propozycji w formie pisemnej lub obrazkowej.

Plan działania:

 1. Porozmawiajcie z kolegami i koleżankami z klasy na temat ich pomysłów, które chcieliby wdrożyć w szkole.
 2. Spiszcie te pomysły na kartce (możecie poprosić o pomoc wychowawczynie) lub zróbcie rysunki- później mi o nich opowiecie 🙂
 3. Zróbcie plakat, w którym zamieścicie wszystkie propozycje.
 4. 19.12.2021r. koordynatorka MSU odbierze od Was plakaty.

***************

Uczniowie klas I- III wybrali swoich przedstawicieli i przedstawicielki oraz ich zastępców i zastępczynie do Małego Samorządu Uczniowskiego.

klasa

przewodniczący/ przewodnicząca

zastępca/ zastępczyni

1a

Tadeusz K.

Jowita M.

1b

Wojciech S.

Franciszka M.

1c

Ignacy K.

Rita R.

2a

Gabriela K.

Jakub G.

2b

Barbara W.

Juliusz Ś.

2c

Marianna P.

Franciszek B.

3a

Zuzanna D.

Alicja R.

3b

Nina W.

Marcelina G.

3c

Sandra A.

Julia W.

Serdecznie gratulujemy!

***************

Regulamin Małego Samorządu Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie

Uczniowie klas I- III wybierają dwóch przedstawicieli do klasowego samorządu, przewodniczącego oraz jego zastępcę. Uczniowie Ci reprezentują swoją klasę jako członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Małego Samorządu ma prawo na określony czas odwołać ucznia z MSU, jeśli jego zachowanie jest niewłaściwe bądź lekceważy on swoje obowiązki.

Kadencja trwa jeden rok szkolny.

Nad prawidłową realizacją czuwa opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III

Cele szczegółowe:

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 103;
 • kształtowanie umiejętności  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
 • wdrażanie uczniów do współudziału w organizowaniu życia w szkole;
 • wdrażanie do gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • kształtowanie umiejętność planowania zadań i ich urzeczywistniania;
 • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

ZADANIA  MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • reprezentowanie ogółu uczniów klas 1-3;
 • pomoc w organizacji imprez, akcji i konkursów szkolnych;
 • włączanie się do akcji ogólnoszkolnych;
 • informowanie klas o postanowieniach i pracach Małego Samorządu Uczniowskiego.

Zadania opiekunów Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią;
 • wspieranie inicjatyw uczniów;
 • czuwanie nad całokształtem działań Małego Samorządu Uczniowskiego;
 • pośredniczenie w wymianie informacji miedzy Uczniami a Dyrekcją szkoły oraz Nauczycielami.

 Formy realizacji:

 • pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz Facebook’u szkoły;
 • organizowanie akcji charytatywnych;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I – III.

Metody pracy:

 • rozmowa, dyskusja, pogadanka;
 • praktyczne działania;
 • metody poszukujące.

Koordynator Małego Samorządu Uczniowskiego: Paulina Bagińska

***************

WYBORY DO MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza Uczniów klas I- III
do uczestnictwa w organizacji życia społeczności szkolnej.

Każda klasa ma za zadanie wybrać spośród Uczniów swojej grupy dwie osoby, przewodniczącego oraz jego zastępcę.

 • Klasy drugie oraz trzecie wybierają przedstawicieli w formie anonimowego głosowania.
 • W klasach pierwszych Uczniowie zgłaszają swoją chęć uczestnictwa, następnie Nauczyciel przeprowadza anonimowe głosowanie.

Wybory organizuje Wychowawca klasy.

Nazwiska Przedstawicieli klasowych należy wskazać opiekunowi Małego Samorządu Szkolnego do 30.09.2021r.******************************

ROK SZKOLNY 2020/2021

Mały Samorząd Uczniowski (w skrócie MSU) jest organem mającym na celu troskę o interesy wszystkich uczniów w szkole. Zasady jego wyboru, funkcjonowania oraz uprawnienia określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, którzy wybierają swoich reprezentantów, tj. Radę Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski obecny jest w życiu codziennym uczniów i szkoły. Współpracuje z dyrekcją, radą pedagogiczną i radą rodziców, ale przede wszystkim organizuje wszelkie uroczystości szkolne i włącza się w działalność o charakterze charytatywnym. Opiekunowie samorządu nie tylko czuwają nad pracą SU ale chętnie służą radą, doświadczeniem i pomocą w organizacji imprez organizowanych przez uczniów.

*********************************

ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAM MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Tablica informacyjna Małego Samorządu Uczniowskiego znajduje się na korytarzu I pięta między salami 22 i 23.
„Skrzynka pomysłów” Chcesz zorganizować konkurs, masz pomysł na miło spędzony dzień lub co zrobić, by wszyscy w szkole czuli się dobrze? Napisz to na kartce, złóż ją odpowiednio i włóż do naszej SKRZYNKI POMYSŁÓW. Może to właśnie Twój pomysł zostanie zrealizowany w naszej szkole.

Opiekunowie Małego Samorządu: Karolina Jabłońska, Agnieszka Komsa

Sekcja artystyczna:
Lila G., Fryderyk Sz., Blanka W., Jadwiga M.

Sekcja konkursowa:
Ewa B., Amelia C., Hanna U.

Sekcja zabaw:
Hanna I., Malwina G.

Sekcja Sportowa:
Marcel M., Krzysztof P.
Nowym członkom MSU życzymy dobrej zabawy oraz sukcesów.


DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Mały Samorząd organizował rozgrywki między klasowe na poziomie klas 2 oraz 3. Rozgrywki miały na celu pokazać dzieciom, że współpraca i gra zespołowa są bardzo ważne, aby osiągnąć cel:) Oczywiście wszystko zgodnie z zasadami fair play:)
Wszystkim klasom bardzo gratulujemy !!
Karolina Jabłońska

SZKOLNY KONKURS  MSU PT.  „SUPER KOLEGA, SUPER KOLEŻANKA MAŁEJ SP”

 CEL KONKURSU

 1. Promowanie postaw respektowania wymagań nauczyciela i regulaminu szkolnego oraz zdolności do harmonijnego współżycia z kolegami.
 2. Promowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami.
 3. Kształtowanie wśród uczniów szacunku dla drugiego człowieka i samego siebie.

Konkurs skierowany był do uczniów kl. 2- 3 i odbywał się w dwóch turach. W pierwszej na podstawie opracowanego kryterium wybierano „najsympatyczniejszych” w klasach. Lista kandydatów z każdej klasy została umieszczona na tablicy ogłoszeń MSU. W drugiej turze – finale konkursu z pośród kandydatów wyłoniono „ Super kolegę, super koleżankę Małej SP”. Najlepsi uczniowie, z najwyższą punktacją uhonorowani zostali dyplomami.

Opracowała

Agnieszka Komsa

Dyplom Super Koleżanka, Super Kolega


SZKOLNY KONKURS DLA KL. 0 – 3 PT. „ ZIMOWY PLAKAT 2020”


SZKOLNY KONKURS DLA KLAS I – III PT. „ PORTRET ODLOTOWEGO MIKOŁAJA”

LAUREACI KONKURSU

KLASY 1A, 1C
I MIEJSCE
ALICJA W. – Ł., IGNACY B., JAKUB G.
II MIEJSCE
ZUZANNA M.,
III MIEJSCE
WIKTORIA K.
WYRÓŻNIENIA;
ALEKSANDRA Ś., KACPER K., MARIA J., LENA S., ALICJA R., KALINA K.

KLASY 2A, 2C
I MIEJSCE
EMMA K., JULIA R.
II MIEJSCE
ALICJA A., MARIA G.
III MIEJSCE
EMILKA B., KARINA G.
WYRÓŻNIENIA;
JADWIGA M., MICHALINA G.

Udział w projekcie „ AKCJA MIŚ”

29 listopada – zabawy i wróżby andrzejkowe dla klas 1-3

—————————————————————————————————————————-

ROK SZKOLNY 2018/2019

LAUREACI KONKURSU „ZWIASTUNY WIOSNY ” DLA KLAS 0 – III

 I MIEJSCE:  Jakub  J.,  Krzysztof  P.
II MIEJSCE: Hanna I., Kinga J.
III MIEJSCE: Nikodem W., Marcel M.

 WYRÓŻNIENIE :
Małgorzata K., Piotr S., Jerzy I., Albert K., Natalia G., Jan P.– Z., Jakub B., 0b – wszyscy uczniowie

Mały Samorząd  Uczniowski bardzo dziękuje  wszystkim uczniom  biorącym  udział  w naszej zabawie.  Każdy z uczestników  konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz  nagrodę. Zapraszamy za rok.

TROPICIELE WIOSNY  W  KLASACH  0 – III 

Mały Samorząd  Uczniowski  powitanie wiosny rozpoczął od ogłoszenia konkursu na plakat do hasła .„ Na Tropie Wiosny”.  Konkurs  skierowany był  do klas 0 – 3  w ramach programu ekologicznego realizowanego w naszej szkole. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli za zadanie przygotować i wywiesić  plakat dotyczący wiedzy o jednej wylosowanej przez siebie roślinie – zwiastunie wiosny . W dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 21.03.19 r. odbyło się krótkie spotkanie podczas którego każda klasa mogła zapoznać się z informacjami o zwiastunach wiosny.

 

WALENTYNKI W MAŁEJ SP.

WYCIECZKA DO MUZEUM „POLIN” – Wystawa „KRÓL MACIUŚ PIERWSZY”

BEZPIECZNYCH I UDANYCH FERII ŻYCZY MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Lekcje zakończone, oceny wystawione, zaczynamy ferie.
Mały Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę o tym, jak bezpiecznie spędzić ten czas.
Bawcie się dobrze i do zobaczenia za dwa tygodnie!

 Mały Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie z seniorami z Domu Opieki, którzy czytali dzieciom bajki.

Mały Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs” Świąteczny wystrój drzwi”.
Dziękujemy za przystąpienie do konkursu i wykonanie pięknych prac. Wszystkie pomysły były bardzo ciekawe i kreatywne w związku z czym postanowiliśmy nie wyłonić jednego zwycięzcy.
Wszystkim gratulujemy!

Mały Samorząd Uczniowski zorganizował kolejne wyjście do Domu Opieki Dla Seniorów w Wilanowie. Dzieci zaprezentowały wierszyki a uczennice z klasy 5 zaśpiewały kolędy. Później wspólnie z seniorami śpiewaliśmy kolędy. Dzieci złożyły życzenia świąteczne i wręczyły wykonaną własnoręcznie kartkę świąteczną z życzeniami od Szkoły Podstawowej Nr 103.

14 listopada Mały Samorząd Uczniowski oraz część klasy 3A została zaproszona do Domu Opieki dla Seniorów w Wilanowie aby wspólnie świętować 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dzieci obejrzały występ przygotowany przez seniorów a także uczestniczyły we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

 


**********************************
ROK SZKOLNY 2017/2018

DLA ZWIERZAKÓW
Mamy szczęście mieć w naszej szkole wielu miłośników zwierząt. Bez względu na to czy są to małe czy duże zwierzęta, serca naszych uczniów są ogromne.
Dwie uczennice z Małej Szkoły postanowiły zorganizować konkursy oraz zbiórkę karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska.
Anna Krynicka z klasy II jest wielką miłośniczką kotów. Jej propozycją jest konkurs „Kot marzeń”. Przyjaciółką zwierząt jest również Zofia Kowalska z klasy III, której propozycją były konkursy dotyczące zwierząt, jak również przyczyniła się Ona do zorganizowania zbiórki na rzecz schroniska. W związku z tym, iż w naszej szkole znajdzie się zarówno fan kotów, psów, jak i wielu innych zwierząt, postanowiliśmy zorganizować Wam również konkurs „Jesteśmy przyjaciółmi zwierząt”.
Regulaminy konkursów oraz dokładne informacje o zbiórce znajdziecie na stronie i Facebooku naszej szkoły oraz na plakatach znajdujących się na terenie Małej Szkoły 103.