WOLONTARIAT

Celem Wolontariatu w SP 103 jest angażowanie dzieci w różnorodne działania na rzecz środowiska społecznego oraz uświadomienie im czym jest pomoc. Naszym zadaniem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych i walkę z obojętnością wobec otoczenia. Mamy nadzieję, że zaowocuje to odpowiedzialnością społeczną osoby dorosłej – najpierw rodziców i opiekunów, a potem samych małych wolontariuszy, bo przecież czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań.

W naszej szkole Wolontariat funkcjonuje w budynku przy ul. Jeziornej (Mały Wolontariat) oraz Limanowskiego (Duży Wolontariat).

Mały Wolontariat ma na celu zachęcenie Uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz wskazanie im możliwości pomocy potrzebującym poprzez tworzenie różnorodnych akcji charytatywnych, jak również wskazanie Uczniom drogi w nawiązywaniu prawidłowych relacji koleżeńskich. Uczestnikami mogą być wszyscy Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w organizowanych działaniach.

Główne założenia „Małego Wolontariatu”

 • rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności,
 • rozwój zainteresowań i umiejętności,
 • współpraca z Dużym Wolontariatem.

Duży Wolontariat Regulamin:

 1. Wolontariat jest organizacją zrzeszającą uczniów na zasadach dobrowolności.
 2. Każdy uczeń SP 103 może przystąpić do wolontariatu.
 3. Wolontariat realizuje zadania wynikające z aktualnych potrzeb.
 4. Plan Pracy Wolontariatu przedstawiany jest uczniom na pierwszym spotkaniu we wrześniu, a modyfikowany przez cały rok szkolny na bieżąco.
 5. Spotkania szkolnego wolontariatu odbywają się przeważnie raz w miesiącu, informacja podana jest na Librusie.
 6. Każdy Wolontariusz jest zobowiązany do prowadzenia dzienniczka swojej aktywności, potwierdzonej podpisem przez koordynatora szkolnego lub osoby odpowiedzialnej za akcję.
 7. Potwierdzony przez koordynatora udział w co najmniej pięciu akcjach organizowanych przez szkołę w roku szkolnym upoważnia ucznia o ubieganie się o wpis na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia.