WOLONTARIAT

Celem Wolontariatu w SP 103 jest angażowanie dzieci w różnorodne działania na rzecz środowiska społecznego oraz uświadomienie im czym jest pomoc. Naszym zadaniem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych i walkę z obojętnością wobec otoczenia. Mamy nadzieję, że zaowocuje to odpowiedzialnością społeczną osoby dorosłej – najpierw rodziców i opiekunów, a potem samych małych wolontariuszy, bo przecież czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań.

W naszej szkole Wolontariat funkcjonuje w budynku przy ul. Jeziornej (Mały Wolontariat) oraz Limanowskiego (Duży Wolontariat).

Mały Wolontariat ma na celu zachęcenie Uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz wskazanie im możliwości pomocy potrzebującym poprzez tworzenie różnorodnych akcji charytatywnych, jak również wskazanie Uczniom drogi w nawiązywaniu prawidłowych relacji koleżeńskich. Uczestnikami mogą być wszyscy Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w organizowanych działaniach.

Główne założenia „Małego Wolontariatu”

 • rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na otoczenie,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności,
 • rozwój zainteresowań i umiejętności,
 • współpraca z Dużym Wolontariatem.

Duży Wolontariat Regulamin:

 1. Wolontariat jest organizacją zrzeszającą uczniów na zasadach dobrowolności.
 2. Każdy uczeń SP 103 może przystąpić do wolontariatu.
 3. Wolontariat realizuje zadania wynikające z aktualnych potrzeb.
 4. Plan Pracy Wolontariatu przedstawiany jest uczniom na pierwszym spotkaniu we wrześniu, a modyfikowany przez cały rok szkolny na bieżąco.
 5. Spotkania szkolnego wolontariatu odbywają się przeważnie raz w miesiącu, informacja podana jest na Librusie.
 6. Każdy Wolontariusz jest zobowiązany do prowadzenia dzienniczka swojej aktywności, potwierdzonej podpisem przez koordynatora szkolnego lub osoby odpowiedzialnej za akcję.
 7. Potwierdzony przez koordynatora udział w co najmniej pięciu akcjach organizowanych przez szkołę w roku szkolnym upoważnia ucznia o ubieganie się o wpis na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Działalność Wolontariatu w Dużej SP 103

Rok szkolny 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym działalność w Wolontariacie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na chwilę obecną czynnie pracuje 60 uczniów. W ramach pracy Szkolnego Wolontariatu, jak co roku nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem „Chatka Skrzatka”. Grupa wolontariuszy z opiekunem odbyła szkolenie i ustaliła grafik wizyt w przedszkolu. Od października grupa uczniów chodzi regularnie do przedszkola i bawi się z dziećmi, czyta książki oraz wykonuje inne zadania zlecone przez wychowawcę grupy.

Podobne zadania wykonują wolontariusze, którzy podjęli się pracy w świetlicach w „Małej” i „Dużej” 103.

W listopadzie zakończyła się akcja zbiórki zabawek, ubrań i środków czystości dla Domu Samotnej Matki przy ul. Skierdowskiej w Warszawie. Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej. Zebrane dary dzięki rodzicom naszych wolontariuszy trafiły do podopiecznych Domu Samotnej Matki.

Obecnie trwa zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze Schroniska Na Paluchu. Chcemy, aby pokrzywdzone przez los koty i psy przeżyły zimę w jak najlepszych warunkach. Wszystkim, którzy angażują się w akcje organizowane przez szkolny wolontariat dziękujemy.

Nadchodzące akcje:

 • zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka
 • warsztaty dla wolontariuszy prowadzone przez opiekuna wolontariatu
 • warsztaty w Schronisku Na Paluchu

ROK SZKOLNY 2018/2019

Kartki z życzeniami dla Kai wykonane przez wolontariuszy z klas 4-6.


ROK SZKOLNY 2017/2018

Działania wolontariatu klas 4-7 obejmują:
– pomoc w nauce uczniom uczęszczającym do świetlicy w SP 103
– pomoc w placach plastycznych realizowanych w świetlicy SP 103
– pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez w świetlicy SP 103
– inne działania wynikające z potrzeb SP 103 i środowiska lokalnego
Duże zaangażowanie wykazują uczniowie klas 5a i 5c.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Opiekun wolontariatu: Magdalena Mieszkowska

Działania wolontariatu klas gimnazjalnych:
W roku szkolnym 2017/2018 wolontariat szkolny zaczął współpracę z fundacją „Otwarte Drzwi”, która pomaga osobom niepełnosprawnym i chorym. Kontynuujemy również współpracę z przedszkolem przy Bernardyńskiej wodzie.

Listopad
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Andrzejki
Zbiórka darów dla schroniska
Grudzień
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin
Mikołajki
Kiermasz świąteczny
Paczki świąteczne dla osób potrzebujących
Przygotowywanie kartek świątecznych dla wychowawców i dyrekcji
Styczeń
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Festiwal piosenki zimowej
Przygotowanie gazetki na temat bezpiecznych ferii
Zbiórka darów dla schroniska