SEJMIK

Celem działania Sejmiku Uczniowskiego jest edukacja samorządowa i kształtowanie postawy współtworzenia demokratycznej rzeczywistości wraz z kształtowaniem umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Sejmik Uczniowski tworzą przedstawiciele klas, koordynatorką prac całości Sejmiku  jest Paulina Kępka, uczennica klasy 3d gimnazjum.

Opiekunami Sejmiku są pp. Karolina Wajer, Ewa Stec, Marta Dubowska.

Rzecznikami Praw Ucznia są pp. Jakub Sekuła, Judyta Rudnicka.

Uczniowie tworzący Sejmik Uczniowski mają prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły.

Zasady działania Sejmiku Uczniowskiego określa regulamin.

Regulamin Sejmiku

Regulamin powołania Rzecznika Praw Ucznia