SEJMIK

Celem działania Sejmiku Uczniowskiego jest edukacja samorządowa i kształtowanie postawy współtworzenia demokratycznej rzeczywistości wraz z kształtowaniem umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Sejmik Uczniowski tworzą przedstawiciele klas V-VIII.

Opiekunami Sejmiku są Panie Karolina Wajer i Ewa Stec.

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 jest Pan Artur Lauterbach.

Uczniowie tworzący Sejmik Uczniowski mają prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły.

Zasady działania Sejmiku Uczniowskiego określa regulamin.

Regulamin Sejmiku

Regulamin powołania Rzecznika Praw Ucznia