MARKPIW – Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego w przedszkolach/szkołach/placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym, poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej klasy wsparciem szkoleniowo-doradczym pracowników instytucji wspomagania.

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 103 została objęta wspomaganiem w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się na I etapie edukacji.

Nauczyciele stworzyli plan wspomagania szkoły, który będą realizować do końca maja 2020 r.

Zakłada on między innymi:
– rozwijanie bazy urządzeń multimedialnych;
– szkolenia nauczycieli w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunukacyjna);
– stworzenie bazy przydatnych i wartościowych internetowych stron edukacyjnych;
– wykorzystanie poznanych aplikacji, zasobów internetowych na zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;
– organizowanie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Programowanie dla najmłodszych”.